سامان ارمی (مهاباد) تولد  :1365تخصص :طراح نور و صحنه، کارگردانی و بازیگریتحصیلات :کارشناسی کارگردانی- بازیگری دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتراجراها :  اجراها:نمایشطراح نور