تندیس ویژه سالانه انجمن منتقدان تئاتر عراق به هنرمند پانتومیم کار ایرانی «ساسان قجر» انجمن منتقدان هنر تئاترعراق به اتفاق